Kirtans

Kirtan Mela Mauritius Day-1

SingerHis Holiness Lokanath Swami
Date10-April-2015
Venue Mauritius

Kirtan Mela Mayapur

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Venue: Mayapur
Date: 2014

Evening Kirtan

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Venue: ISKCON Vrindavan
Date: : 15 Aug 2013

Ekadashi Kirtan

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Venue: ISKCON Noida
Date: : 02 Aug 2013

Hare Krishna Mahamantra

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Venue: Aravade
Date: : 07-07-2013

Hare Krishna Kirtan

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Venue: Mayapur
Date: : 2007

Chant Hare Krishna With Lokanath Swami

Singer: His Holiness Lokanath Swami

Hare Krishna Kirtan

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Venue: Manipur

Hare Krishna kirtan

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Venue: Pune
Date: : 30-07-2012

Hare Krishna Kirtan

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Venue: Pune (Temple Opening)
Date: 22-23 Feb 2013

Kirtan Mela

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Venue : Mayapur
Date : 2013

Mahamantra Ecstasy

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Venue: Vrindavan
Date: : 28 Oct 2010

Hare Krishna Kirtan Melody

Singer: His Holiness Lokanath Swami

Mahamantra Kirtan

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Venue: Mayapur
Date: : 06 Mar 2011

Mahamantra Kirtan

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Venue: Mayapur
Date:25 Feb 2009

Mahamantra Kirtan

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Venue: Barsana
Date:17 Nov 2011

Srila Prabhupad Abhishek Kirtan

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Date : 9-Nov-2010

Mahamantra Kirtan

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Date : 28-Oct-2010

Hare Krishna Kirtan

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Venue: Barsana
Date: 17 Nov 2011

Lord Balaram Abhishek Kirtan

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Venue: Vrindavan
Date: 1-Aug-2012

Sita Ram Kirtan

Singer: His Holiness Lokanath Swami
   

Mayapur Kirtans

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Venue: Mayapur
Date : 25-Feb-2009

Mahamantra Kirtan

Singer: His Holiness Lokanath Swami
Date: 6-Dec-2005